Tietoa julkaisusta

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelien ja pelaamisen moniulotteisuus tulee esiin tarkasteltaessa niitä esimerkiksi taiteellisina, teknisinä, sosiaalisina, kulttuurisina tai taloudellisina ilmiöinä, mitkä ovat myös esimerkkejä pelitutkimuksen vuosikirjan sisältämistä näkökulmista.

Vuosikirjan artikkelit ovat luettavissa verkossa ja ladattavissa PDF- ja EPUB-muodoissa. Kaikki vuosikirjan tutkimusartikkelit ovat läpikäyneet tieteellisen vertaisarvioinnin, joka noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen tiedekustantajien liiton hyväksymiä vertaisarvioinnin periaatteita, ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Huomaa että vain tutkimusartikkelit kuuluvat vertaisarviointikäytännön piiriin. Pelitutkimuksen vuosikirja on listattu avointen tutkimusjulkaisujen DOAJ-tietokantaan. Pelitutkimuksen vuosikirja ei peri käsittely- tai julkaisukuluja.

Ennen vuotta 2021 julkaistut Pelitutkimuksen vuosikirjat löytyvät pelitutkimus.fi-sivustolta.

TSV:n vertaisarviointitunnus

Pelitutkimuksen vuosikirjan arviointiprosessi

Pelitutkimuksen vuosikirjan artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin, ja Pelitutkimuksen vuosikirja noudattaa arvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan arviointiohjeistoa.

Toimituskunnan jäsenet lukevat ja kommentoivat ensin tarjotut käsikirjoitukset ja pyytävät tarvittaessa kirjoittajilta täsmennyksiä ja uusia versioita ennen kuin käsikirjoitukset lähetetään ulkopuolisille arvioitsijoille. Pääsääntöisesti pyydämme kaksi arviointilausuntoa kustakin artikkelista, ja arvioitsijoina ovat yleensä tohtorintutkinnon suorittaneet pelitutkimuksen asiantuntijat.

Poikkeustapauksissa arvioitsijoina käytetään sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät ole vielä suorittaneet tohtorintutkintoa, jos heillä on artikkelin arvioinnissa tarvittavaa erityisosaamista. Pelitutkijoiden lisäksi käytämme tietyissä tapauksissa myös sellaisia muiden alojen asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet artikkelikäsikirjoituksissa käytettyihin teoreettisiin viitekehyksiin tai tutkimusmenetelmiin.

Poikkeustapauksissa käytämme vain yhtä tai kolmea arvioitsijaa. Yhtä arvioitsijaa käytetään esimerkiksi silloin, jos artikkeli menee anonyymin arvioinnin lisäksi myös avoimeen arviointiin. Jatkossa teemme useammin kokeiluja avoimella arvioinnilla, mutta avoin arviointi yhdistetään aina anonyymiin vertaisarviointiin. Kolmatta arviointilausuntoa saatetaan pyytää, jos kaksi lausuntoa ovat keskenään selvästi ristiriitaisia.

Arvioitsijat hyödyntävät arviointilausuntoa kirjoittaessaan Pelitutkimuksen vuosikirjan arviointilomaketta, jossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti tekstien teoreettis-metodologiseen laatuun mutta myös rakenteeseen ja kieliasuun. Lausunto on kuitenkin vapaamuotoinen. Useimmissa tapauksissa tarjotuista käsikirjoituksista pyydetään palautteen perusteella uudet versiot, jotka lähetetään tarvittaessa vielä uudelleenarviointiin toimituskunnan ulkopuolisille arvioitsijoille. Aiempina vuosina kaikkia tarjottuja artikkelikäsikirjoituksia ei ole hyväksytty julkaistavaksi, ja joissain tapauksissa kirjoittaja on saamansa palautteen perusteella tehnyt julkaisuun artikkelin sijasta katsauksen. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Vuosikirjan toimituskunta, asiantuntija-arvioiden perusteella.

Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaistut katsaukset, esittelyt ja arviot eivät läpikäy anonyymiä vertaisarviointia, mutta kirjoittajat saavat palautetta ja korjausehdotuksia toimituskunnalta.

Edellä kuvattua toimintatapaa on noudatettu Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaisun perustamisesta 2009 lähtien.

Tekstien käyttöoikeudet ja rajoitukset

Pelitutkimuksen vuosikirja toimii avoimen julkaisemisen periaatteella ja kaikki julkaisut ovat saatavilla heti julkaisun jälkeen. Pelitutkimuksen vuosikirjan tekstien tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet ovat kunkin artikkelin kirjoittajilla. Vuosikirjan tekstit on julkaistu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä ja niitä saa vapaasti käyttää lisenssin sallimiin käyttötarkoituksiin. Mahdollisesta kaupallisesta uudelleenjulkaisusta tulee aina sopia kunkin artikkelin kirjoittajan kanssa.