Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on LibreOffice-, Microsoft Word-, LaTeX tai Markdown-tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Otsikot ja sitaatit on merkitty asiankuuluvasti, eikä tekstissä ole käytetty muita tyylejä.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä tyylillisiä vaatimuksia ja se käyttää ohjeiden mukaista viittaustyyliä.

Kirjoittajan ohjeet

Vuosikirja julkaistaan kolmessa muodossa: html-versiona verkkosivuilla, erillisinä pdf-tiedostoina ja yhdistettynä epub-tiedostona. Html-version yhteydessä on mahdollista esittää video- ja mediatiedostoja. Jos haluat käyttää video- tai mediatiedostoja artikkelin yhteydessä, kerro myös millä haluat ne korvattavan pdf- ja epub-tiedostoissa. Näissäkin tiedostomuodoissa voidaan linkata verkossa olevaan materiaaliin.

Video- ja mediamateriaalin käytöstä on hyvä sopia etukäteen toimituskunnan kanssa.

Anonymisointi

Vuosikirjassa julkaistavat artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Muita tekstejä ei ole tarpeen anonymisoida.

Ennen tekstin lähettämistä toimituskunnalle anonymisoi artikkeli poistamalla arviointiversiosta kirjoittajan nimi ja tunnistetiedot. Poista kaikista käyttämistäsi tiedostoista metatiedot, joista sinut voitaisiin tunnistaa.

Muuta viitteet omaan työhösi sellaiseen muotoon, että niistä ei voida tunnistaa sinua.

Lähetä anonymisoidun artikkelikäsikirjoituksen mukana tekstitiedosto, jossa listataan kaikki artikkelin kirjoittajat, heidän affiliaationsa ja sähköpostiosoitteensa.

Tekstien tyypit ja pituudet

Sanamäärät sisältävät lähdeluettelon.

Artikkeli

Tutkimusartikkeli on enintään 8000 sanaa pitkä tieteellinen artikkeli, joka käsittelee pelejä, leikkiä tai niihin liittyviä ilmiöitä. Vuosikirja julkaisee artikkeleita kaikilta tieteenaloilta, mutta sen pääpaino on pelitutkimuksessa. Tutkimusartikkelit vertaisarvioidaan.

Katsaus

Katsaus on enintään 4000 sanaa pitkä artikkeli, joka käsittelee pelejä, leikkiä tai niihin liittyviä ilmiöitä. Myös katsausartikkelien näkökulma on tieteellinen, mutta aiheen käsittely voi olla tutkimusartikkelia rajatumpi tai keskittyä jonkin tietyn ilmiön esittelyyn. Katsausartikkeleita ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta.

Essee

Essee on enintään 6000 sanaa pitkä kriittinen luenta jostain tietystä pelistä tai peleistä. Essee voi keskittyä tiettyyn teemaan, soveltaa jonkin tietyn taiteellisen tradition näkökulmia tai käyttää analyysin linssinä jotain teoreettista perinnettä. Esseitä ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta.

Arvio

Arvio on enintään 2000 sanaa pitkä arvostelu jotain pelitutkimukseen liittyvästä teoksesta. Arvoitavan teoksen kielellä ei ole väliä, mutta arvostelujen kieli on suomi. Arvioita ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta. Pelitutkimuksen vuosikirja ei julkaise peliarvosteluja. Ole yhteydessä vuosikirjan päätoimittajaan, jos tarvitset arvostelukappaleen jostain kirjasta.

Lektio

Lektio on väitöksen yhteydessä esitetty yleistajuinen esitys väitöskirjan sisällöstä. Vuosikirja julkaisee vuoden aikana väitelleiden tutkijoiden lektiot, kunhan ne liittyvät vuosikirjan aihepiireihin. Jos lektio on esitetty muulla kielellä kuin suomeksi, se täytyy kääntää vuosikirjassa julkaisua varten. Lektioita ei arvioida, eikä niillä ole pituusrajoitusta.

Kuvat ja taulukot

Lähetä kuvat ja taulukot erillisinä tiedostoina ja merkitse varsinaiseen asiakirjaan selvästi, mihin ne haluat niiden sijoittuvan (esim. “KUVA 1” omalla rivillään). Kirjoita kuvateksti samaan yhteyteen. Numeroi kuvatekstit seuraavasti: "Kuva [kuvan numero]. kuvateksti." Älä lihavoi, kursivoi tai muuten tyylittele kuvatekstiä.

Leipätekstissä kuviin ja taulukoihin viitataan pienellä alkukirjaimella (kuva 1). 

Kuvien tulee olla selvästi nimettyjä ja verkkojulkaisuun soveltuvia png- (taulukot, grafiikka ja kuvaajat) tai jpg-tiedostoja (muut kuvat). Arvointia varten toivotaan kohtuullisen kokoisia kuvatiedostoja (esim. 500x500px). Lähetä lopullisen version yhteydessä parempilaatuiset kuvatiedostot taittoa varten.

Jos haluat taulukkojen säilyvän täsmälleen sen näköisinä kuin olet ne tuottanut, lähetä ne kuvatiedostoina. Muussa tapauksessa niiden ulkonäkö tulee muuttumaan lopullisessa asettelussa. Lisää taulukkoihin selittävä teksti seuraavasti: "Taulukko [taulukon numero]. Seliteteksti." Älä lihavoi, kursivoi tai muuten tyylittele selitetekstiä.

Jos et omista kuvien tekijänoikeuksia, kerro millä lisenssillä tai perusteella käytät kuvia. Pelikuvien käyttö tieteellisessä tarkoituksessa on sallittu, jos kuvaa analysoidaan tai se on muuten tarpeellinen tekstissä esitetylle asialle.

Tiivistelmät ja avainsanat

Katsauksiin ja artikkeleihin tulee kirjoittaa tiivistelmät ja avainsanat sekä suomeksi että englanniksi.

Tiivistelmien maksimipituus on 900 merkkiä, välilyönnit mukaan luettuna.

Valitse 3–5 artikkelia tai katsausta kuvaavaa avainsanaa.

Muihin teksteihin ei tule tiivistelmiä tai avainsanoja.

Katso esimerkkiä aiemmista vuosikirjoista tiivistelmien ja avainsanojen suhteen. Esimerkiksi "peli" tai "pelitutkimus" eivät ole tarpeeksi tarkkoja avainsanoja Pelitutkimuksen vuosikirjaan.

Käytettävät tiedostomuodot ja asettelu

Kirjoita joko pelkkää tekstiä (txt), LaTeX tai markdown-aseteltua tekstiä tai odt/docx-tiedosto oletusasetuksilla.

Merkitse korostukset tekstissä kursivoinnilla. Pelitutkimuksen vuosikirjassa ei käytetä lihavointia korostuskeinona.

Pyri välttämään lainausmerkkejä muualla kuin tekstikappaleiden sisällä olevissa sitaateissa. 

Leipätekstissä ei käytetä lyhenteitä, kuten esim. tai jne. Lyhenteitä käytetään vain alaviitteissä tai sulkeiden sisällä.

Jos käytät docx- tai odt-tiedostoa:

 • Merkitse pääotsikko Otsikko -tyylillä
 • Merkitse väliotsikot Otsikko 1 -tyylillä (tarvittaessa Otsikko 2 -tyyli, mutta ei sen enempää alaotsikoita)
 • Erillisessä kappalessa olevat sitaatit lainaus-tyylillä (Quote/Lainaus). Älä käytä lainausmerkkejä näissä sitaateissa.
 • Kursivoinnit voi tehdä tyyleillä tai manuaalisesti
 • Älä käytä muita tyylejä, sillä ne eivät siirry lopulliseen versioon. Tämä pätee myös otsikoihin. Emme voi tietää, mitä tarkoitat erilaisilla muotoiluilla. Merkitse otsikot sen sijaan oikean tason Otsikko-tyylillä.
 • Varmista, että lähdeviitteet eivät tule loppuviite-kentän sisään. Wordin oletusasetuksilla loppuviitteet tulevat lähdeviitteiden jälkeen. Tämä ei haittaa, koska se korjataan lopullisessa taitossa.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asettelusta ja tyyleistä.

Lähdeviitteet

Pelitutkimuksen vuosikirja käyttää Chicago Author-Date viittaustyyliä. Lähdeviitteiden hallintaohjelmat, kuten Zotero, pystyvät tuottamaan automaattisesti oikeanmuotoisia lähdeviitteitä, jos viittaustyyliksi valitsee Chicago Author–Date ja kieleksi suomen.

Löydät ohjeita viittaustyylin käyttämiseen esimerkiksi näiltä sivustoilta:

Jos lähdeviitteessä on useita kirjoittajia, niin kahden viimeisen kirjoittajan nimen väliin tulee ja-sana, mutta ei pilkkua, vaikka Chicagon englanninkielisissä ohjeissa pilkku on.

Jos leipätekstissä on samojen sulkeiden sisällä useita lähdeviitteitä, merkitse ne aakkosjärjestyksessä. 

Kaikkien lähdeviitteiden osalta sellaiset julkaisua koskevat tiedot kuin toimittajat ja painos merkitään suomeksi. 

Verkkosivustojen yhteyteen merkitään aina päiväys, jolloin sivustoon on viitattu. Tämä ei kuitenkaan koske aikakausjulkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita tai verkossa julkaistuja kirjoja, joiden julkaisuaika on tiedossa. 

Verkkosivustoihin viitataan leipätekstissä samalla tavalla kuin muihin lähteisiin. Pelkkä verkkosivuston osoite ei siis riitä viitteeksi edes leipätekstin sisällä.

Jos artikkeli on julkaistu ensin verkossa, eikä vielä ole tiedossa, missä aikakausjulkaisun numerossa tai vuosikerrassa se ilmestyy, merkitään lähdeviitteen yhteyteen “Julkaistu ennakkoon verkossa xx.xx.xxxx”.

Merkitse verkossa julkaistujen lähteiden viitetietoihin aina DOI, jos sellainen on olemassa. Suomalaiset julkaisuarkistot ilmoittavat pysyväislinkkien osoitteet usein muodossa urn.fi/URN:TUNNISTE:NUMEROSARJA. Käytä viittauksissa tätä linkkiä arkiston sisäisen linkin sijaan. Pysyväislinkki ilmoitetaan useimmissa tapauksissa suoraan arkiston sivulla.

Huomaa, että ResearchGate tai Academia.edu eivät ole julkaisupaikkoja vaan sosiaalisia medioita, joissa voi jakaa tiedostoja. Älä ilmoita tätä osoitetta tekstin julkaisupaikaksi, vaan etsi, missä teksti on varsinaisesti julkaistu.

Peleihin viittaaminen

Digitaalisiin peleihin viitataan vuosikirjassa kuten tietokoneohjelmiin Chicagon ohjeistuksessa.

 1. Kehittäjä. Julkaisuvuosi. Pelin nimi. Julkaisualusta. Julkaisijan kotipaikka: Julkaisija.

Esimerkiksi

 1. Blizzard Entertainment. 2014. Hearthstone: Heroes of Warcraft. Microsoft Windows, MacOS, iOS, Android. Irvine, California: Blizzard Entertainment.
 2. Creative Assembly. 2014. Alien: Isolation. Microsoft Windows, MacOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Tokio, Japani: Sega.

Zotero tuottaa oikeanmuotoisen lähdeviitteen, jos peli on määritelty tietokoneohjelmaksi, pelin kehittäjä on merkitty ohjelmoijaksi ja pelin julkaisija yritykseksi. Huomaa, että paikka on pelin julkaisijan kotipaikka, ei pelin kehittäjän kotipaikka.

Analogisiin peleihin viitataan kirjoina, jos ne on julkaistu kirjana. Esimerkiksi Dungeons & Dragons:

 1. Gygax, Gary ja Dave Arneson. 1974. Dungeons & Dragons. Lake Geneva, Wisconsin: TSR.

Muussa tapauksessa niihin viitataan kuten digitaalisiin peleihin.

 1. Roubira, Jean-Lous. 2008. Dixit. Poitiers, Ranska: Libellud.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään tämän julkaisun tarkoituksiin. Ne tallentuvat journal.fi-palvelun tietokantaan ja ovat sitä kautta myös muiden journal.fi-palvelua käyttävien julkaisujen käytettävissä.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.